Vedtægter for foreningen

Danske Korledere

 

§1
NAVN
Foreningens navn er "Danske Korledere". 
Foreningen er organisation for danske kordirigenter. 

§ 2
FORMÅL
Foreningen har til formål at arbejde for kordirigenter, deres uddannelse og for dansk korliv i almindelighed gennem:
• at skabe et fælles forum til drøftelse af kunstneriske, pædagogiske og administrative spørgsmål
• at bevidstgøre kordirigenterne om deres betydning i musik‑ og kulturlivet.
• at arrangere et årligt kordirigentserninar.
• at arrangere kurser og efteruddannelse, gerne i samarbejde med an­dre organisationer, samt i øvrigt at inspirere den faglige udvikling af kordirigentuddannelserne ved uddannelsesinstitutionerne.
• at samarbejde med komponister, korarrangører og musikforlag om at få tilvejebragt ny kormusik for alle typer kor.
• at samarbejde med udenlandske kordirigentforeninger. 

§ 3
MEDLEMMER
Alle kordirigenter og ‑instruktører samt musikstuderende kan optages som medlemmer. Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages orga­nisationer og udenlandske kordirigenter. 

§ 4
GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert andet år, så vidt muligt i forbindelse med det årlige kordirigentseminar. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 2 måneders varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel­sen i hænde senest en måned før. 

Vedtægtsændrinqer:
Ændringer af foreningens vedtægter skal foregå med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen. 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1.       Valg af dirigent
2.       Valg af referent
3.       Formandens beretning
4.       Forelæggelse af regnskabet
5.       Behandling af indkomne forslag
6.       Fastsættelse af kontingent
7.       Valg af bestyrelse:
           En formand for 2 år
           To medlemmer for 4 år (1. gang dog: to medlemmer for to år og to medlemmer for fire år)
           To suppleanter for 2 år
8.       Valg af revisorer
9.       Eventuelt
 

§ 5
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 6
BESTYRELSE
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af general­forsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen af­holder møder efter behov og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Referat af bestyrelsesmøder er tilgængeligt for medlemmerne på foreningens interne del af hjemmeside. Bestyrelsen kan oprette sær­lige udvalg og udpege medlemmer af foreningen dertil, samt til at varetage særlige hverv.

§ 7
ØKONOMI
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 6. Formanden kan give fuldmagt til foreningens konti.
 
§ 8
OPLØSNING 
Opløsning af foreningen skal foregå på en generalforsamling. Eventuelle likvide midler eller anden ejendom overgår til formål, som besluttes af generalforsamlingen.
 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Askov Højskole den 27. april 1996. 

Revideret og vedtaget på generalforsamling d. 3. oktober 2009.
Revideret og vedtaget på generalforsamling d. 1. oktober 2016.
 
Niels Græsholm, formand.
Bjørn Monberg, dirigent.